ปราสาทสด๊กก๊อกธม สระเเก้ว

ที่อยู่

บ้านหนองเสม็ด หมู่ 3 ตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา สระแก้ว Thailand

วันและเวลาทำการ

ทุกวัน
7.00-18.00 น.

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

037-212 610, 037-212 296

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม ช่วงเพิ่งเปิดให้บริการ


ปราสาทสด๊กก๊อกธม แปลว่า ปราสาทใหญ่ที่มีต้นกกขึ้นรกรุงรัง ก่อด้วยหินและศิลาแลง หันไปทางทิศตะวันออก ปราสาทหลังกลางซึ่งเป็นปรางค์ประธาน ตามจารึกกล่าวว่าประดิษฐาน “แท่นศิวลึงค์”  และ “ฐานโยนี” สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 15 เพื่อใช้ประดิษฐานรูปเคารพและใช้ประกอบพิธีกรรมตามคติความเชื่อถือในลัทธิศาสนาฮินดู