พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล (คฤหาสน์กูเด็น)

ที่อยู่

ซอย 5 ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล สตูล 91000 Thailand

วันและเวลาทำการ

วันพุธ-วันอาทิตย์
เวลา 09.00-16.00 น

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

0-7472-3140

ค่าเข้าชม

ชาวไทย 10 บาท

ชาวต่างประเทศ 30 บาท
ยกเว้น/ลดค่าเข้าชมเป็นพิเศษ ให้กับคณะนักเรียน/คณะทางราชการ


อาคารคฤหาสน์กูเด็น สร้างขึ้นโดยพระยาภูมินารถภักดีหรือตนกูบาฮารุดดิน บินตำมะหงง เจ้าเมืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นสถาปัตยกรรมยุโรปแบบโคโรเนียล สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับของรัชกาลที่ 5 คราวเสด็จปักษ์ใต้ แต่พระองค์มิได้ประทับแรม ต่อมาจึงใช้เป็นสถานที่สำคัญๆ อาทิเป็นบ้านพักและศาลาว่าการเมืองสตูล  ใช้เป็นกองบัญชาการทหารญี่ปุ่น  ใช้เป็นศาลากลางจังหวัดสตูล  เป็นที่ว่าการอำเภอเมืองสตูล  เป็นโรงเรียนแล้ว  และเป็นสำนักงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(ก.อ.ร.ม.น. )

ด้วยความสำคัญทางประวัติศาสตร์และรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่มีความงดงามโดดเด่น กรมศิลปากรจึงได้ประกาศขึ้นทะเบียนคฤหาสน์กูเด็นเป็นโบราณสถานแห่งชาติ และได้ดำเนินการปรับปรุงอาคาร เพื่อใช้เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำเมือง เก็บรวบรวมข้อมูล และจัดแสดงประวัติศาสตร์เมืองตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตชาวสตูล