พิพิธภัณฑ์การจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริบ้านม่วงชุม เชียงราย

ที่อยู่

บ้านม่วงชุม ต.ครึ่ง อ.เชียงของ เชียงราย Thailand

วันและเวลาทำการ

ตลอดทั้งปี
ตลอดทั้งปี

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

Tel : 02-282-3320 / Fax : 02-282-6404

ค่าเข้าชม


พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน เป็นหนึ่งในโครงการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ช่วยให้ประชาชนรอดพ้นจากปัญหาขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้

ชุมชนบ้านม่วงชุม ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ในอดีตชุมชนแห่งนี้มีปัญหาคลาดแคลนน้ำ เนื่องจากป่าไม้กว่า 3,720 ไร่ ถูกทำลายจนกลายเป็นภูเขาหัวโล้น แม้จะมีอ่างเก็บน้ำชุมชนแต่ไม่สามารถสำรองน้ำเอาไว้ใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากไม่มีต้นไม้ดูดซับน้ำ น้ำจึงพัดพาตะกอนดินมาทับถมจนอ่างเก็บน้ำตื้นเขิน และไหลลงสู่แม่น้ำอิงอย่างรวดเร็ว

ปัญหาความเดือดร้อนที่สะสมมายาวนานกว่า 20 ปี ทำให้ชาวบ้านในชุมชนตระหนักถึงปัญหาและหันมาช่วยกันอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ โดยการปลูกต้นไม้ปีละ 1,500 ต้น ตั้งแต่ปี 2543 แต่พบว่าน้ำยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน

อ่านเพิ่มได้ที่นี่