พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร นครสวรรค์

ที่อยู่

ที่ทำการไปรษณีย์สวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60001

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-15.30 น.

วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.

(หยุดวันอาทิตย์และวันนักขัดตฤกษ์)

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

056-222 991

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม


พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรนครสวรรค์ จัดตั้งขึ้นเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา หรือประชาชนที่สนใจสามารถศึกษาหาความรู้เกี่ยวประวัติไปรษณีย์ รวทั้งผู้ที่สนใจสะสมดวงตราไปรษณียากรมาพบปะแลกเปลี่ยน โดยมีกิจกรรมหลักๆ เช่น ประทับตราดวงตราไปรษณียากรหรือไปรษณียบัตรในวันแรกจำหน่าย

ภายในแบ่งออกเป็น

1.ห้องนิทรรศการ จัดแสดงประวัติและวิวัฒนาการ ความเป็นมาเกี่ยวกับไปรษณีย์ไทย และดวงตราไปรษณียากรที่ออกมาในวาระสำคัญต่างๆ รวมถึงเทคโนโลยีและจักรกล เครื่องมือเสื่อสาร เครื่องโทรเลข

2.ส่วนนิทรรศการ ที่จัดแสดงดวงตราไปรษณียากรโดยเฉพาะ