พิพิธภัณฑ์ทหาร อาคารโรงเรียน จปร. 100 ปี นครนายก

ที่อยู่

99 หมู่1 ถ.สุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก นครนายก 26001 Thailand

วันและเวลาทำการ

เปิดทุกวัน
9.00-16.00 น.

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

037-393010-4, 02-241-2691-4 ต่อ 62391

ค่าเข้าชม

อัตราค่าบริการ ท่านละ 10 บาท สำหรับเข้าชมพิพิธภัณฑ์ และท่านละ 20 บาท สำหรับชมมัลติมีเดีย (30 ท่านขึ้นไป)


พิพิธภัณฑ์หลังนี้ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลากฤษ์ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2530 ซึ่งเป็นวันครบรอบ 100 ปีแห่งการสถาปนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราช ดำเนินทรงเปิดอาคารเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2533 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ ให้อาคารหลังนี้เป็นพระบรมราชานุสรณ์แห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวองค์พระผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและเป็นอนุสรณ์แห่งเกียรติประวัติของบรรดาศิษย์เก่าโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าที่ได้สร้างคุณงามความดีและได้เสียสละเพื่อประเทศชาติและราชบัลลังก์อันจะเป็นตัวอย่างที่ดีงามให้แก่อนุชนรุ่นหลังได้ประพฤติปฏิบัติสืบต่อไป