พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหาร นราธิวาส

ที่อยู่

เลขที่ 60/4 หมู่ 7 ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ นราธิวาส 96180 Thailand

วันและเวลาทำการ

ทุกวัน
เวลา 09.00 – 16.00 น.

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

073-591 222 Mobile 089-656 9957

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม


ก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2552 โดยนายรัศมินทร์ นิติธรรม มีแนวคิดที่เพื่ออนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ และนำเอาเอกลักษณ์หรือศิลปะดั้งเดิมทางด้านภูมิปัญญามาประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ร่วมสมัย สู่การเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้ชุมชนอย่างยั่งยืน โดยใช้ชื่อขุนละหารเป็นแบรนด์ เนื่องจากเป็นชื่อพระราชทานสมัยรัชกาลที่ 5 และเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ก่อตั้งหมู่บ้าน