พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว ภูเก็ต

ที่อยู่

เลขที่ 28 ถนนกระบี่ ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000 Thailand

วันและเวลาทำการ

เปิดทุกวัน เวลา 09.00 - 17.00 น.

รอบการบรรยาย

ช่วงเช้า

เวลา 09.30 - 10.30 น. / 11.00 - 12.00 น.

ช่วงบ่าย

เวลา 13.30 -14.30 น. / 15.30 - 16.30 น.

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

076-211224

ค่าเข้าชม

นักท่องเที่ยวชาวไทย

- ผู้ใหญ่ 50 บาท

- นักเรียน/นักศึกษา 25 บาท

นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ

- ผู้ใหญ่ 200 บาท

- นักเรียน/นักศึกษา 120 บาท

เว้นค่าเข้าชม

- นักบวช พระภิกษุ สามเณร

- ผู้ทุพพลภาพ

- มัคคุเทศก์แสดงบัตรประจำตัวมัคคุเทศก์ที่ออกโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา


พิพิธภัณฑ์ฯ แห่งนี้เป็นที่ระลึกถึงประวัติและที่มาของชาวจีนที่อพยพและย้ายถิ่นมาอยู่ที่ภูเก็ต  ให้คนไทยในยุคปัจจุบันไดรู้จักบรรพชนอย่างถูกต้อง เพื่อจะได้ตระหนักตัวตนที่แท้จริง  พร้อมกันนั้นก็เพื่อให้นักท่องเที่ยวหรือชาวต่างประเทศที่อพยพมาทำงานได้มีโอกาสศึกษาและเข้าใจความเป็นอยู่ พฤติกรรม และอุปนิสัยของชาวภูเก็ต  รวมทั้งเพื่อเป็นศูนย์รวมของการศึกษา ค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของจังหวัดภูเก็ต