พิพิธภัณฑ์หล่มศักดิ์ เพชรบูรณ์

ที่อยู่

25 ถนนสุริยะวงษา ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก เพชรบูรณ์ 67110 Thailand

วันและเวลาทำการ

เปิดให้บริการวันพุธ – ศุกร์
09.00 น. – 16.00 น. วันเสาร์ เวลา 17.00 - 21.00 น.

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

056-701333

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม


เมืองหล่มสักเป็นชุมชนที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน เป็นเมืองที่มีความสำคัญอย่างยิ่งทางประวัติศาสตร์และเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบูรณ์ มีหลักฐานของการเข้ามาอยู่อาศัยของชุมชน มีวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีการดำรงชีวิต เอกลักษณ์ และภาษาถิ่นของตนเอง ซึ่งนับวันเอกลักษณ์ต่างๆ เหล่านี้กำลังจะถูกกลืนหายไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัฒน์ ภายในพิพิธภัณฑ์ได้รวบรวมและจัดแสดงข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ไว้เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจถึงประวัติศาสตร์ และเป็นแหล่งศึกษาทางด้านวัฒนธรรมประเพณีที่จับต้องได้ของคนในชุมชน