พิพิธภัณฑ์อำเภอบ้านกรวด

ที่อยู่

144 หมู่ 4 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด บุรีรัมย์ 31180 Thailand

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08.00 -16.00 น.

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

44679098

ค่าเข้าชม


ในอดีตอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เคยเป็นแหล่งอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผาที่ใช้กันแพร่หลายในท้องถิ่น จนผลิตได้ทั้งปริมาณและคุณภาพส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ดังปรากฏหลักฐาน คือ การพบเตาเครื่องเคลือบดินเผากระจายอยู่ในแทบทุกอำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์ และพบมากที่สุดมากกว่า 100 เตาคือ พบที่อำเภอบ้านกรวด เมื่อปี 2519 กรมศิลปากรได้ดำเนินการขุดค้นแหล่งเตาเผาในอำเภอบ้านกรวดเป็นครั้งแรก พบว่า มีเครื่องเคลือบดินเผาหลายรูปแบบที่ช่างได้แสดงความเป็นตัวของตัวเอง จัดเป็นเอกลักษณ์ของเครื่องเคลือบดินเผาที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นไม่แพ้ที่ใด  

เครื่องเคลือบดินเผาโบราณที่บ้านกรวด เป็นอารยธรรมตั้งแต่สมัยขอมที่มีอายุมากกว่าพันปี ในปี พ.ศ. 2524 นางสุวรรณา บาลโสง และคณะ ร่วมกับชุมชน เริ่มทำการสำรวจและทำการรวบรวมเครื่องเคลือบดินเผาที่พบได้มากในเขตพื้นที่อย่างจริงจัง

หลังจากการค้นคว้า และคำนวณอายุของกรมศิลปากร ทำให้ชุมชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวัตถุโบราณ ประเภทเครื่องเคลือบซึ่งเป็นประโยชน์ยิ่งต่อการศึกษาอารยธรรมของชาติ จนกระทั่งวันที่ 30 กรกฎาคม 2530 สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ จึงได้จัดตั้งโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร เป็น “ศูนย์วัฒนธรรมของอำเภอบ้านกรวด” ต่อมาได้จัดตั้งเป็นศูนย์แหล่งเรียนรู้ “พิพิธภัณฑ์อำเภอบ้านกรวด” เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2550