ยาเสพติดนิทรรศน์ (Narcotics Education Center)

ที่อยู่

เลขที่ 5 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

วันและเวลาทำการ

เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ ในเวลาราชการ

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

โทรศัพท์ 02-247-0901-19

ค่าเข้าชม


ศูนย์แสดงนิทรรศการยาเสพติดเพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษ และพิษภัย รวมถึงแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในประเทศ โดยเน้นการนำเสนอเนื้อหาด้วยเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ระบบแสง สี เสียง และสื่อปฏิสัมพันธ์หลากหลายชนิดที่มีความทันสมัย ความน่าสนใจ