ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา

ที่อยู่

เลขที่ 47/2 ถนนนรกิจ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000 Thailand

วันและเวลาทำการ

ปิดทำการทุกวันจันทร์
วันอังคาร–วันศุกร์ เวลา 10.00 – 18.00 น.

วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 18.00 น.

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

0-3851 1673- 4

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

มีการสมัครสมาชิก โดยลงทะเบียนและถ่ายรูป ณ จุดลงทะเบียนข้อมูลสมาชิก

อัตราค่าสมัครสมาชิกใหม่

เยาวชนอายุต่ำกว่า 22 ปี และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 50 บาท/ปี

ผู้ใหญ่อายุ 22 – 59 ปี 100 บาท/ปี

ชาวต่างชาติ 200 บาท/ปี

ยกเว้นค่าสมาชิกสำหรับ พระภิกษุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

อัตราค่าต่ออายุสมาชิก(ใช้บัตรเดิม)

เยาวชนอายุต่ำกว่า 22 ปี และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 30 บาท/ปี

ผู้ใหญ่อายุ 22 – 59 ปี 60 บาท/ปี

ชาวต่างชาติ 120 บาท/ปี


เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ได้ให้ความสำคัญในด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ เป็นพื้นฐานในการพัฒนาเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้า จึงได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ขึ้นเพื่อสร้างบรรยากาศสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ทางเลือกในการเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา โดยบูรณาการความรู้ทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับสากล