ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน เชียงราย

ที่อยู่

Wiang Phang Kham, Mae Sai District เชียงราย 57130 Thailand

วันและเวลาทำการ

ตลอดปี
ตลอดปี

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

http://www.teaoilcenter.org/

ค่าเข้าชม


โครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน้ำมันของมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นโครงการที่ดำเนินงานสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์ในการปลูกชาน้ำมันเพื่อแก้ไขปัญหาป่าเสื่อมโทรมและสร้าง รายได้เพี่อแก้ไขความยากจนโดยจ้างปลูกและดูแลในระยะเริ่มต้น เก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่าในระยะยาว อีกทั้ง เป็นการป้องกันการกัดเซาะพังทลายของหน้าดินบริเวณเชิงเขาได้เป็น อย่างดี และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามได้อีกทางหนึ่งด้วย

อ่านเพิ่มเติมที่นี่