ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรม และประเพณีแห่งอันดามัน พังงา

ที่อยู่

บ้านท่าด่าน ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมืองพังงา พังงา Thailand

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์ – วันศุกร์ (หยุดเสาร์-อาทิตย์)
เวลา 09.00 – 15.30 น.

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

0-7648-1263-4

ค่าเข้าชม

นักเรียน นักศึกษา ในเครื่องแบบ คนละ 10 บาท
เด็ก คนละ 20 บาท
ผู้ใหญ่ คนละ 50 บาท
ชาวต่างชาติ คนละ 120 บาท


ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน จังหวัดพังงา เป็นโครงการที่ริเริ่ม
โดย นายนิคม มูสิกะคามะ อดีตอธิบดีกรมศิลปากร เมื่อ พ.ศ. 2545 โดยกรมป่าไม้ได้อนุญาตให้กรมศิลปากรใช้เป็นที่ตั้งของศูนย์ศึกษาวิจัยฯ เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลความรู้ทุกด้านที่เกี่ยวกับดินแดนฝั่งชายทะเลอันดามัน ทั้งด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และธรรมชาติวิทยา อีกทั้งเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และเสริมสร้างทรัพยากรท่องเที่ยวให้ยั่งยืน อันจักส่งผลให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ รายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามัน