สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.กำแพงเพชร กำแพงเพชร

ที่อยู่

69 หมู่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000 Thailand

วันและเวลาทำการ

ทุกวัน
เวลา 08.30 - 16.30 น.

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

055-706555 ต่อ 1601

ค่าเข้าชม


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นอาคารศูนย์ภูมิภาคศึกษา มีชื่อว่าหอศิลปะดุริยนาฏ ตั้งอยู่ เลขที่ ๖๙ หมู่  ๑ ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร มีการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่เป็นพันธกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัย โดยมีหน้าที่และภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม เผยแพร่วัฒนธรรม การศึกษาค้นคว้าวิจัยทางวัฒนธรรมและการบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น รวมทั้งการพัฒนาวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ประเพณีของท้องถิ่น ของจังหวัด และของชาติ