หอวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ที่อยู่

เลขที่ 181 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี ปัตตานี 94000 Thailand

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์-วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์)
เวลา 08.30-16.30 น.

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

0-7333-1250

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม


จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนใต้ เช่น ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ชาติพันธุ์วิทยา ประเพณีวัฒนธรรม ฯลฯ จำนวน 13 ส่วน