อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ เพชรบูรณ์

ที่อยู่

เลขที่ 208 หมู่ 13 ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ เพชรบูรณ์ 67170 Thailand

วันและเวลาทำการ

เปิดทุกวัน
08.00-16.30 น.

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

056-921317, 056-921322

ค่าเข้าชม

ค่าเข้าชม
คนไทย 20 บาท
ชาวต่างชาติ 100 บาท


เมืองศรีเทพ ปรากฏอยู่ในทำเนียบรายชื่อหัวเมือง เมื่อสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเสด็จออกตรวจราชการที่จังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้ออกค้นหาพบโบราณสถานขนาดใหญ่ที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “เมืองอภัยสาลี” จากหลักฐานที่พบมีทั้งโบราณสถานและโบราณวัตถุ ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานทั้งศิลปะแบบขอมและทวารวดี มีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 11-18 ภายในอุทยานประกอบด้วย

ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์ขนาดย่อมแบ่งส่วนจัดแสดงเป็นห้องต่างๆ เช่น ห้องประวัติการค้นพบ, ห้องยุคก่อนประวัติศาสตร์, ห้องศิลาจารึก, ห้องพระสุริยเทพ, ห้องศิวลึงค์, ห้องเมืองศรีเทพในปัจุบัน เป็นการสรุปข้อมูลเบื้องต้น