เมืองโบราณ สมุทรปราการ

ที่อยู่

เลขที่ 296/1 หมู่ 7 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 Thailand

วันและเวลาทำการ

ทุกวัน
เวลา 09.00-20.00 น.

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

02-323 4099

ค่าเข้าชม

ค่าเข้าชม
ค่าเข้าชมสำหรับบุคคลทั่วไป(คนไทย)
เวลา 09.00-16.00 น. ผู้ใหญ่ ท่านละ 350 บาท เด็ก ท่านละ 175 บาท
เวลา 16.00-19.00 น. ผู้ใหญ่ ท่านละ 175 บาท เด็ก ท่านละ 80 บาท
ค่าเข้าชมสำหรับบุคคลทั่วไป(ชาวต่างประเทศ)
เวลา 09.00-16.00 น. ผู้ใหญ่ ท่านละ 700 บาท เด็ก ท่านละ 350 บาท
เวลา 16.00-19.00 น. ผู้ใหญ่ ท่านละ 350 บาท เด็ก ท่านละ 175 บาท


เมืองโบราณ คือ วิธีการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ที่ส่งเสริมให้คนในประเทศรู้จักท้องถิ่นของตนเอง ด้วยเจตนารมณ์และอุดมคติของคุณเล็ก วิริยะพันธุ์ ซึ่งถ่ายทอดและปลูกฝังด้วยจิตวิญญาณของนักปราชญ์ เพื่อให้มนุษย์ร่วมโลกรู้จักประเพณีและวัฒนธรรมอันเป็นรากฐานของอารยธรรมสยาม

โดยการรวบรวมงานด้านศิลปวัฒนธรรมของเมืองโบราณได้มุ่งเน้นถึงงานศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ อันโดดเด่นของยุคสมัยต่างๆ ที่มีความสำคัญ ในช่วงสมัยต่างๆ เริ่มตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยทวารวดี สมัยศรีวิชัย สมัยลพบุรี สมัยล้านนา สมัยล้านช้าง สมัยสุโขทัย สมัยอู่ทอง สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี และรัตนโกสินทร์ เช่น พระบรมธาตุนครศณีธรรมราช ศาลาการเปรียญวัดใหญ่สุวรรณาราม เพชรบุรี, พระพุทธรูปทวารวดี, คุ้มขุนแผน, วิหารพระศรีสรรเพชญ, พระธาตุพนม, วิหารหลวงวัดมหาธาตุสุโขทัย