โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร ตามพระราชดำริ ชุมพร

ที่อยู่

บ้านเขาแรด หมู่ที่ 2 ตำบลบางลึก เมือง ชุมพร Thailand

วันและเวลาทำการ

เปิดทุกวัน
8.00-17.00 น.

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

075-416-127

ค่าเข้าชม

http://www.rdpb.go.th/


จากการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ที่มีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัย และเป็นแหล่งน้ำสำรอง สำหรับการเกษตรของราษฎรแล้ว จังหวัดชุมพรเห็นว่าการพัฒนาเพื่อขยายผลโครงการเพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้ถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อพสกนิกรชาวชุมพรโดยเฉพาะการนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เครือข่ายจากภูผา สู่มหานที น้อมนำไปปฏิบัติจนเกิดผลสำเร็จ มาขยายผลเป็นศูนย์เรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง