โครงการฝายคลองพระแทวพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านป่าครองชีพ จ.ภูเก็ต

ที่อยู่

ภูเก็ต

วันและเวลาทำการ

เปิดตลอดปี
เปิดตลอดปี

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

ค่าเข้าชม


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการฝายคลองพระแทวพร้อมระบบส่งน้ำ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ นายโสพล รายาสกุล สมาชิก อบต.เทพกระษัตรี อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต และคณะ ขอพระราชทานโครงการขุดลอกแหล่งน้ำพร้อมปรับปรุงระบบส่งนําและก่อสร้างถังเก็บน้ำบริเวณฝายคลองพระแทว เพื่อช่วยเหลือราษฎร หมู่ที 9 บ้านป่าครองชีพ ตําบลเทพกระษัตรี ซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดแคลนนํ้าสําหรับอุปโภค-บริโภค และทําการเกษตรในฤดูแล้ง เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2551

อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่