โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา ระยอง

ที่อยู่

ตำบลคลองปูน อำเภอแกลง ระยอง Thailand

วันและเวลาทำการ

เปิดตลอดปี
เปิดตลอดปี

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

089-382-2705

ค่าเข้าชม


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงเห็นชอบกับแนวทางที่สำนักงาน กปร. เสนอ คือมอบที่ดินให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จัดทำเป็นแปลงสาธิตสวนไม้ผลแบบก้าวหน้า เพื่อใช้เป็นแหล่งสาธิตการผลิตไม้ผลพันธุ์ดี โดยเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ2545 และได้มีพระราชกระแสให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ดำเนินการจัดหาพื้นที่เพื่อจัดทำแปลงศึกษา ทดสอบพันธุ์ปาล์มน้ำมัน รวมทั้งดำเนินการจัดทำเป็นแปลงไม้ป่าชุมชนเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้เข้ามาใช้ประโยชน์และศึกษาพืชท้องถิ่นในชุมชน

อ่านเพิ่มเติมที่นี่