โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ร่องคำ-อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

ที่อยู่

กาฬสินธุ์

วันและเวลาทำการ

เปิดตลอดทั้งปี

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

080-122-1608,087-543-5215

ค่าเข้าชม


โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเกิดจากการที่ราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานโครงการขุดลอกหนองเลิงเปือยและซ่อมแซมฝายบริเวณ ต.สามัคคี อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ เมื่อปี พ.ศ.2553 หลังจากประสบปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งมาตลอดทุกปี ก่อนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการดังกล่าวไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2554โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย นับเป็นต้นแบบการประยุกต์แนวพระราชดำริดครงการแก้มลิงเพื่อแก้ปัญหาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพดดยให้ราษฎรที่มีปัญหาเดือดร้อนสามารถพึ่งตนเองได้

ร่วมเรียนรู้แก้มลิงหนองเลิงเปือยกันได้ทุกวัน

อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่