โครงการพัฒนาและฟื้นฟูป่าชายเลนบ้านหัวเขา สงขลา

ที่อยู่

หมู่ที่ 2 ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร สงขลา 90280 Thailand

วันและเวลาทำการ

เปิดตลอดปี
เปิดตลอดปี

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

091 882 3800

ค่าเข้าชม


สถาบันทรัพยากรชายฝั่ง ได้เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2538 ด้วยการเตรียมความพร้อมของชุมชนและองค์กร  โดยการจัดตั้งกลุ่มประสานงานหรือชมรมฟื้นฟูอนุรักษ์ป่า  ชายเลนขึ้น จากตัวแทนราษฎรตำบลหัวเขา รวม 8 หมู่บ้าน  เพื่อเป็นแกนกลางในการดำเนินกิจกรรมของชมรมภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

ราษฎรให้การตอบรับที่ดีต่อโครงการมากขึ้น จนส่งผลให้องค์กรชุมชนมีความเข้มแข็ง มีจิตสำนึกที่ดีต่อระบบนิเวศน์ มีการร่วมกันปลูกป่าเพิ่มเติมและช่วยกันดูและรักษาป่าชายเลน ในพื้นที่ประมาณ 312 ไร่  นอกจากนี้ ยังมีการขยายกิจกรรมต่อเนื่อง ได้แก่ กิจกรรมการเพาะกล้าไม้และขยายพื้นที่ปลูกป่า กิจกรรมการพัฒนาพื้นที่โครงการฯ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดสงขลา เนื่องจากพื้นที่โครงการฯ อยู่ติดกับทะเลสาบสงขลา ซึ่งมีทัศนียภาพสวยงาม กิจกรรมการขยายผลโครงการฯ  ไปสู่กลุ่มแม่บ้านและเยาวชน

อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่