โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูง ของมูลนิธิชัยพัฒนา เชียงใหม่

ที่อยู่

เชียงใหม่ Thailand

วันและเวลาทำการ

ตลอดทั้งปี
ตลอดทั้งปี

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

เลขที่ 265 หมู่ 6 บ้านเปียงกอก ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ : 053-452366

ค่าเข้าชม


ร่วมเรียนรู้กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การปลูกหญ้าแฝก การทำฝายต้นน้ำลำธาร การทำแนวกันไฟทั้งในพื้นที่โครงการและในพื้นที่ชุมชนของเกษตรกรเครือข่ายของโครงการ และกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร ตั้งแต่การผลิตปัจจัยการผลิตต่างๆ เช่น การผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ การเลี้ยงไส้เดือนดิน การผลิตสารชีวภัณฑ์ต่างๆ ไปจนถึงการผลิตพืชอินทรีย์ และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

นอกจากนี้ ผู้เข้าชมโครงการสามารถดื่มด่ำกับเครื่องดื่มสูตรพิเศษของทางร้านท่ามกลางบรรยากาศขุนเขาและธรรมชาติที่ทางร้านยังจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ ของโครงการ เช่น ชาสมุนไพร เนื้อผลไม้ทาขนมปัง และของที่ระลึกของชุมชน เช่น ไม้กวาดดอกหญ้าของกลุ่มผู้สูงอายุตำบลโป่งน้ำร้อน

อ่านเพิ่มเติมที่นี่