โครงการสาธิตทฤษฎีใหม่ อันเนื่องมาขากพระราชดำริ จ.นครราชสีมา

ที่อยู่

หมู่ที่ 14 ต.ธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย นครราชสีมา

วันและเวลาทำการ

เปิดตลอดปี
เปิดตลอดปี

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

081 712 1576, 083 754 1248

ค่าเข้าชม


เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2540 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานพระราชดำริให้รับที่ดินที่ราษฎร น้อมเกล้าฯ ถวาย บริเวณ ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา และพระราชทานที่ดังกล่าวให้จัดทำโครงการสาธิตทฤษฎีใหม่ขนาดเล็กๆ
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2540 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นางจรรยา ปั้นดี เข้าเฝ้าฯ น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดิน จำนวน 2 แปลง พื้นที่รวมทั้งสิ้น 21 ไร่ 3 งาน 39 ตารางวา ตั้งอยู่หมู่ที่ 14 บ้านฉัตรมงคล ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา และพระราชทานที่ดินดังกล่าวให้เป็นกรรมสิทธิ์ของมูลนิธิชัยพัฒนา โดยมีพระราชดำริให้พิจารณาจัดทำเป็นโครงการสาธิต “ทฤษฎีใหม่” และการทำนาแบบวิถีชาวบ้าน
ต่อมา เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2541 นางสมควร มณีสุริยา ได้ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสเข้าเฝ้าฯ น้อมเกล้าถวายที่ดิน อยู่ติดกันทางทิศใต้แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพิ่มเติมอีก จำนวน 7 ไร่ 2 งาน 85 ตารางวา
นอกจากนี้ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2548 นายรัตนะ ปั้นดี ได้น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดิน ซึ่งอยู่ติดกันทางทิศตก แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพิ่มเติมอีก จำนวน 3 ไร่
รวมพื้นที่ทั้งสิ้น 32 ไร่ 2 งาน 24 ตารางวา

อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่