โครงการอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านท่างิ้ว

ที่อยู่

ตำบล ท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด ตรัง Thailand

วันและเวลาทำการ

เปิดตลอดปี
เปิดตลอดปี

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

075-224-260,075-501062,075-224143

ค่าเข้าชม


ราษฎรตำบลท่างิ้ว ตำบลหนองช้างแล่น และตำบลห้วยนาง ได้มีหนังสือของพระราชทานสร้างอ่างเก็บน้ำและระบบส่งน้ำ เมื่อวันที่ 25  กันยายน 2532  เพื่อใช้ในการเกษตรกรรมและการอุปโภค – บริโภค  22  หมู่บ้าน  เนื้อที่เกษตรกรรมประมาณ  16,000 ไร่  สำนักราชเลขาธิการ จึงได้มีหนังสือที่ รล.005/13053  ลงวันที่ 30 กันยายน 2532 ขอให้กรมชลประทานพิจารณา เพื่อนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาเป็นงาพระราชดำริ กรม ฯ ได้พิจารณาและมีหนังสือที่ กษ 0301/903  ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2533 ตอบราชเลขาธิการ ความว่าบริเวณที่ราษฎรร้องเรียนมีลู่ทางก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้วสมควรนำความกราบบังคมทูลพระกรุณารับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งกรมฯ จะดำเนินการศึกษาขั้นรายละเอียด สำรวจ ออกแบบ และดำเนินการก่อสร้างตามความเหมาะสมโดยเร่งด่วนต่อไป ต่อมาสำนักราชเลขาธิการได้มีหนังสือที่ รล.0005/3231  ลงวันที่  2  มีนาคม  2533  แจ้งกรม ฯ ว่าได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้วโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้รับโครงการอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้วไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่