โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยลึก อ.ปลายพระยา จ.กระบี่

ที่อยู่

อำเภอปลายพระยา กระบี่

วันและเวลาทำการ

เปิดตลอดปี
เปิดตลอดปี

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

ค่าเข้าชม


ตามที่นายบุญชัด คงพลาน กำนันตำบลวังวน และนายสมศักดิ์ บุญเจริญ กำนันตำบลกันตังใต้  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง  ขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ  ในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ เพื่อเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับเพื่อการอุปโภค – บริโภค แก่ราษฎรในเขตหมู่ที่ 1-4 ตำบลวังวน และหมู่ที่ 3-5 ตำบลกันตังใต้ ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค – บริโภค  สำนักราชเลขาธิการ มีหนังสือแจ้งอธิบดีกรมชลประทาน ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการดังกล่าว ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล.0005/15963  ลงวันที่  14  พฤศจิกายน  2541

สามารถส่งน้ำช่วยเหลือราษฎรหมู่บ้านห้วยลึก บ้านจุปะ บ้านเกาะเคี่ยม และหมู่บ้านใกล้เคียง ตำบลวังวน , ตำบลกันตรังใต้ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ราษฎร  960 ครัวเรือน ประชากร 8,800 คน ให้มีน้ำใช้สำหรับการเพาะปลูกทำสวนผลไม้ และอุปโภค – บริโภค ได้อย่างสมบูรณ์ตลอดปี  อ่างเก็บน้ำแห่งนี้ จะเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ได้เป็นอย่างดี

อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่