โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยพลาญเสือ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.อุบลราชธานี

ที่อยู่

อุบลราชธานี

วันและเวลาทำการ

เปิดตลอดปี
เปิดตลอดปี

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

045-859639

ค่าเข้าชม


แต่เดิมพื้นที่บริเวณนี้มีปัญหาสงครามคอมมิวนิสต์เพราะอยู่ชายขอบ ชาวบ้านถูกรุกรานบ่อยครั้ง จึงอพยพทิ้งถิ่นฐานไปเป็นระยะเวลานาน พื้นที่แห่งนี้ถูกทิ้งร้าง ไม่ได้ใช้ประโยชน์ พระราชาเล็งเห็นว่าควรส่งเสริมความมั่นคงและปรับปรุงพื้นที่จากความแห้งแล้ง จัดสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยพลาญเสือตอนบนและตอนล่าง ชาวบ้านเมื่อรู้ จึงพากันกลับมาอาศัยอยู่ในพื้นที่พร้อมสร้างผืนแผ่นดินให้เขียวขจี

อ่านเพิ่มเติมที่นี่