โครงการเขื่อนคลองท่าด่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เขื่อนขุนด่านปราการชล) จ.นครนายก

ที่อยู่

บ้านท่าด่าน ตำบลหินตั้ง เมือง นครนายก 26000

วันและเวลาทำการ

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

037 384 334

ค่าเข้าชม


ทรงมีพระราชดำริเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2536  เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนม์พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการ และก่อสร้างเขื่อนคลองท่าด่าน ที่บ้านท่าด่าน ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำนครนายกตอนบน เพื่อช่วยให้ราษฎรทางตอนล่างมีน้ำใช้ทำการเกษตร การอุปโภคบริโภค รวมทั้งช่วยบรรเทาอุทกภัยที่มักจะเกิดขึ้นในเขตจังหวัดนครนายกเป็นเป็นประจำทุกปีเพื่อการอุตสาหกรรม และเพื่อการแก้ไขพื้นที่ดินเปรี้ยวอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่