โครงการไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เบตง ยะลา

ที่อยู่

หมู่บ้านปิยะมิตร 2 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง ยะลา Thailand

วันและเวลาทำการ

เปิดทุกวัน
7.30-17.30 น.

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

087-899-1153

ค่าเข้าชม


เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2537 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงานทดลองปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ในบริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส และได้พระราชทานพระราชดำริ เพิ่มเติมให้ดำเนินการทดลองปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ในบริเวณพื้นที่สูงในภาคใต้ด้วย เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวจะมีอากาศเย็น และเหมาะสมกับการปลูกไม้ดอกฯ ผลผลิตที่ได้น่าจะมีคุณภาพดีทัดเทียมและแข่งขันกับต่างประเทศได้ “ควรจะมีการทดลองปลูกไม้ดอกในระยะแรก โดยทดลองดูว่าพันธุ์ไม้ดอกอะไรปลูกได้บ้าง เมื่อได้ผลแล้วจึงนำไปแนะนำให้ชาวบ้านปลูกต่อไป”

อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่