แหล่งเรียนรู้

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพชรบุรี

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาด้านป่าไม้เอนกประสงค์  จัดให้ราษฎรที่เข้าทำกินอยู่เดิม  ได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าไม้ได้ประโยชน์จากป่าไม้   และไม่ทำลายป่าไม้อีกต่อไป   มุ่งหมายที่จะศึกษารูปแบบการพัฒนาเกษตรกรรมควบคู่ไปกับการปลูกป่า ...

โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ เพชรบุรี

เมื่อปี พ.ศ. 2551 เกิดเหตุการความคิดเห็นต่างกันทางการเมืองทำให้มีกลุ่มบุคคลออกมาแสดงความคิดเห็น สร้างความไม่สงบขึ้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร...

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ จัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ นครปฐม

ชุมชนบ้านศาลาดิน ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม แต่เดิมมีอาชีพทำนาเพียงอย่างเดียวปีละครั้ง เป็นสาเหตุให้เกษตรกรยากจน ขาดที่ดินทำกินเป็นของตัวเอง...

หอศิลป์ทวี รัชนีกร นครราชสีมา

หอศิลป์ ทวี รัชนีกร ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2550 โดยศิลปินแห่งชาติ...

สวนสัตว์นครราชสีมา นครราชสีมา

สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์ลำดับที่ ๔ ในองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓...

อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย นครราชสีมา

อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ตั้งอยู่ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ห่างจากตัวจังหวัดนครราชสีมาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะทางประมาณ 60...

ห้องไทยศึกษานิทัศน์และวัฒนธรรมอาเซียน นครราชสีมา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีภารกิจหลักสำคัญประการหนึ่งคือ ภารกิจด้านทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น ในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามภารกิจด้านทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชน สังคม ระดับท้องถิ่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ...

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าห้วยกุ่ม ชัยภูมิ

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าห้วยกุ่ม จังหวัดชัยภูมิ เป็นหน่วยงานสังกัดส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา) กรมอุทยานแห่งชาติ...

พิพิธภัณฑ์มีชีวิตบ้านขี้เหล็กใหญ่ ชัยภูมิ

จากคำถาม… “บ้านขี้เหล็กใหญ่…เกิดขึ้นเมื่อใด? คนบ้านขี้เหล็กใหญ่อพยพมาจากเวียงจันทน์ พร้อมเจ้าพ่อพญาแล จริงหรือไม่? ใคร…เป็นคนตั้งบ้านขี้เหล็กใหญ่? จากการศึกษาข้อมูลร่วมกัน ของทีมนักมานุษยวิทยาเดินดินบ้านขี้เหล็กใหญ่-ชัยภูมิ...

พิพิธภัณฑ์การจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริบ้านม่วงชุม เชียงราย

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน เป็นหนึ่งในโครงการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ช่วยให้ประชาชนรอดพ้นจากปัญหาขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ ชุมชนบ้านม่วงชุม ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ในอดีตชุมชนแห่งนี้มีปัญหาคลาดแคลนน้ำ...

พิพิธภัณฑ์วัดกลาง จังหวัดกาฬสินธุ์

พิพิธภัณฑ์วัดกลาง สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2525 ตั้งอยู่ภายในอาณาบริเวณของวัดกลาง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์...

พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง) เชียงใหม่

พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) ตั้งอยู่ที่บ้านยาง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง...