แหล่งเรียนรู้

โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

ลุ่มน้ำก่ำ เป็นลุ่มน้ำย่อยของกลุ่มน้ำโขง มีแหล่งน้ำต้นทุนที่สำคัญ อันได้แก่ หนองหานและลำน้ำก่ำ โดยมีจุดเริ่มต้นจากหนองหาร อำเภอเมืองสกลนคร...

โครงการพัฒนาและจัดหาน้ำในตำบลทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

ในอดีตเมื่อมีการสร้างเขื่อนอุบลรัตน์ได้มีการอพยพชาวบ้าน 4 หมู่บ้านมาอยู่ในพื้นที่ แต่ด้วยพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ใต้เขื่อน จึงไม่ได้ใช้น้ำจากเขื่อน ประกอบกันเป็นพื้นที่อับฝนทำให้ชาวบ้านปลูกพืชได้ยาก หน่วยงานรัฐจึงเข้ามาจัดการเรื่องน้ำน้ำและเป็นพี่เลี้ยงด้านเกษตรกรรมแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

การสร้างเขื่อนนี้เพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้า การชลประทาน การบรรเทาอุทกภัยและการประมง เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2507 และเริ่มใช้งานเมื่อปี พ.ศ....

โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ร่องคำ-อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเกิดจากการที่ราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานโครงการขุดลอกหนองเลิงเปือยและซ่อมแซมฝายบริเวณ ต.สามัคคี อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์...

โครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาก่อสร้างโครงการพื้นที่เกษตรน้ำฝนโดยขุดสระเก็บกักน้ำตามทฤษฎีใหม่ในบริเวณบ้านแดนสามัคคี ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ในที่ดินของราษฎรน้อมเกล้าฯ ถวาย...

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เมือง จ.สกลนคร

จารึกประวัติศาสตร์เกี่ยวกับต้นเหตุปัญหาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพะราชดำริ   จากเอกสารข้อมูลส่วนพระองค์  ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  พระราชทานแก่สำนักงาน        กปร. (สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)  มีความตอนหนึ่งว่า "...ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  เดิมเป็นป่าโปร่ง  คนไปตัดไม้สำหรับ  จึงไม่มีน้ำในหน้าแล้ง   น้ำไหลแรงในหน้าฝน  ทำให้มีการชะล้าง (Erosion)หน้าดิน (Top Soil) บางลง  และเกลือที่อยู่ข้างใต้จะขึ้นเป็นหย่อมๆ..."      เป็นฟืนและใช้พื้นที่สำหรับทำการการเกษตรกรรม...

โครงการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา วัดศรีอุทุมพร (หนองกรด) อ.เมือง จ.นครสวรรค์

พระครูจ้อย จันทสุวรรณโณ (ปัจจุบันท่านได้มรณภาพแล้ว) ได้น้อมเกล้าฯถวายที่ดินซึ่งอยู่ติดกับบริเวณวัดให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา มีเนื้อที่ทั้งหมด 589-3-32 ไร่...

โครงการให้ความช่วยเหลือราษฎร ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการให้ความช่วยเหลือราษฎรตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ในด้านต่างๆ ดังนี้ • การให้ความช่วยเหลือในการก่อสร้างลานตาก • การให้ความช่วยเหลือเรื่องข้าว •...

เขื่อนสิริกิต์ จ.ตาก

เขื่อนแห่งนี้ เดิมมีชื่อว่า “เขื่อนผาซ่อม”  ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธยของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มาขนานเป็นนามเขื่อนว่า “เขื่อนสิริกิติ์”...

โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านเกาะคู อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

กล้วยตาก รสชาติดั้งเดิมของท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์จากโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านเกาะคู เกิดจากเมื่ออวันที่ 29  ธันวาคม 2536 นายประภาส...

เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก

แม่น้ำแควน้อยเป็นลุ่มน้ำสาขาย่อยฝั่งซ้ายของแม่น้ำน่าน มีต้นน้ำอยู่ที่อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ไหลผ่านอำเภอวัดโบสถ์ บนนจบแม่น้ำน่านที่อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก  สภาพพื้นที่ตอนล่างของแม่น้ำแควน้อย ประมาณ...

โครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ตำบลแก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ตามแนวพระราชดำริ

โครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ตำบลแก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ตามแนวพระราชดำริ "ชมแปลงพฤกษชาติ ชิมสตรอเบอรี่ ช๊อปตลาดกระเหรี่ยง" สัมผัสอากาศหนาวสุดกลางสยาม อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่