แหล่งเรียนรู้

เขื่อนสิริกิต์ จ.ตาก

เขื่อนแห่งนี้ เดิมมีชื่อว่า “เขื่อนผาซ่อม”  ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธยของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มาขนานเป็นนามเขื่อนว่า “เขื่อนสิริกิติ์”...

โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านเกาะคู อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

กล้วยตาก รสชาติดั้งเดิมของท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์จากโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านเกาะคู เกิดจากเมื่ออวันที่ 29  ธันวาคม 2536 นายประภาส...

เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก

แม่น้ำแควน้อยเป็นลุ่มน้ำสาขาย่อยฝั่งซ้ายของแม่น้ำน่าน มีต้นน้ำอยู่ที่อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ไหลผ่านอำเภอวัดโบสถ์ บนนจบแม่น้ำน่านที่อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก  สภาพพื้นที่ตอนล่างของแม่น้ำแควน้อย ประมาณ...

โครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ตำบลแก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ตามแนวพระราชดำริ

โครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ตำบลแก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ตามแนวพระราชดำริ "ชมแปลงพฤกษชาติ ชิมสตรอเบอรี่ ช๊อปตลาดกระเหรี่ยง" สัมผัสอากาศหนาวสุดกลางสยาม อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

ชุมชนบ้านห้วยปลาหลด ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติการจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชาดำริ ชุมชนบ้านห้วยปลาหลด จ.ตาก จุดเด่น :  ป่าสมบูรณ์ เริ่มต้นที่ชุมชน ที่มา...

เขื่อนภูมิพล จ.ตาก

เขื่อนภูมิพลเป็นเขื่อนคอนกรีตโค้งแห่งเดียวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นอันดับ 8 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกทั้งยังเป็นเขื่อนเอนกประสงค์แห่งแรกของประเทศไทยอีกด้วย เดิมทีเขื่อนแห่งนี้มีชื่อว่าเขื่อนยันฮี ต่อมาเมื่อวันที่ 25...

ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร

ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร แต่เดิมพื้นที่บริเวณนี้เป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงทุกปี เกษตรกรไม่สามารถทำการเกษตรและปลูกข้าวได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุมัติให้รับที่ดินซึ่งนางจรัสศรี จินดาสงวน น้อมเกล้าฯ...

โครงการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง จ.นราธิวาส

ป่าพรุโต๊ะแดง หรือ ป่าพรุสิรินธร เป็นป่าพรุที่มีเนื้อที่มากที่สุดที่ยังเหลืออยู่ในประเทศไทยโครงการศูนย์ศึกษาวิจัยธรรมชาติและป่าพรุสิรินธร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  บ้านโต๊ะแดง หมู่ที่ 5 ตำบลปูโย๊ะ  อำเภอสุไหงโก-ลก ...

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นครศรีธรรมราช

ลุ่มน้ำปากพนัง ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดนครศรีธรรมราช  ครอบคลุมพื้นที่รวม 13 อำเภอ คือ พื้นที่ทั้งหมดของอำเภอปากพนัง อำเภอเชียรใหญ่...

โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร ตามพระราชดำริ ชุมพร

จากการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ที่มีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัย และเป็นแหล่งน้ำสำรอง สำหรับการเกษตรของราษฎรแล้ว จังหวัดชุมพรเห็นว่าการพัฒนาเพื่อขยายผลโครงการเพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้ถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อพสกนิกรชาวชุมพรโดยเฉพาะการนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เครือข่ายจากภูผา...

โครงการพัฒนาและฟื้นฟูป่าชายเลนบ้านหัวเขา สงขลา

สถาบันทรัพยากรชายฝั่ง ได้เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2538 ด้วยการเตรียมความพร้อมของชุมชนและองค์กร  โดยการจัดตั้งกลุ่มประสานงานหรือชมรมฟื้นฟูอนุรักษ์ป่า  ชายเลนขึ้น จากตัวแทนราษฎรตำบลหัวเขา...

โครงการไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เบตง ยะลา

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2537 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงานทดลองปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ในบริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส...