DIY ลูกข่างแผ่นซีดี

วัสดุอุปกรณ์

  1. แผ่นซีดี
  2. ลูกปิงปอง
  3. ฝาขวดน้ำ
  4. กาว

วิธีทำ

  1. นำแผ่นซีดี ด้านสีเงิน เงาๆ มาติดกาวตรงกลางและนำฝาขวดมาแปะไว้ตรงกลางที่ทากาว และรอให้กาวแห้ง
  2. หลังจากนั้นก็พลิกแผ่นซีดี อีกข้างหนึ่ง และนำลูกปิงปองมาติดกาวตรงกลางลูกและนำไปแปะติดกับตรงกลางแผ่นซีดี และรอให้กาวแห้ง
  3. เราก็จะได้ลูกข่างแผ่นซีดี จากนั้นเราก็นำลูกข่างแผ่นซีดีมาหมุนบนพื้น

วิธีเล่น/หลักการวิทยาศาสตร์           

  • นำลูกข่างแผ่นซีดี มาหมุนบนพื้นที่เรียบ การเล่นลูกข่างแผ่นซีดีจะสอนทักษะวิทยาศาสตร์ เรื่อง “การเกิดแสงและการสะท้อนของแสง” ซึ่งแสงที่เกิดขึ้น มาจากแสงที่มากระทบกับวัตถุ (แผ่นซีดี)