กิจกรรม

Loading กิจกรรม

ค่ายถอดบทเรียนและประเมินผลโครงการ

โดยหน่วยงาน: โครงการเยาวชนประกอบฝันฯ (วายไอวาย)

จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำโครงการย่อยของกลุ่มเยาวชนทั้ง 5 จังหวัด และพี่เลี้ยงโครงการ เพื่อประเมินผลโครงการและเพื่อสร้างการเรียนรู้แก่กลุ่มเยาวชน

วันที่เริ่ม - สิ้นสุดกิจกรรม

1 เมษายน - 1 พฤษภาคม

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

เมษายน 2562 (ยังไม่ระบุวันที่)

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

-

จำนวนคนรับสมัคร

100 คน

สถานที่

จังหวัดเชียงใหม่

ที่อยู่

เชียงใหม่ Thailand

แผนที่

Google Map

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

-

ช่องทางติดต่อ

062-296 1150

หมายเหตุ

-