กิจกรรม

Loading กิจกรรม

ค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน

โดยหน่วยงาน: -

เปิดพื้นที่ให้เยาวชนร่วมเรียนรู้ และเสริมสร้างทักษะด้านการการอนุรักษ์พลังงาน ผ่านการจัดกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ (Experiential Learning) ที่หลากหลายผ่านฐานความรู้ด้านพลังงาน ทดลองจริง เรียนรู้ด้วยการทำ

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมต้น, ประถมปลาย, ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

เช้าเย็นกลับ , 2 วัน 1 คืน , 3 วัน 2 คืน

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

ตลอดปี 2561

จำนวนคนรับสมัคร

30 - 70 คน

สถานที่

ศูนย์รวมตะวัน ณ กาญจนบุรี

ที่อยู่

ศูนย์รวมตะวัน
ถ.ช่องสะเดา, กาญจนบุรี 71190 Thailand

แผนที่

Google Map

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

-

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

โทรสอบถาม 08-2358-4614 , 08-2358-4616 สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม , ศูนย์รวมตะวัน ณ กาญจนบุรี

หมายเหตุ

ลักษณะค่ายเปิดรับตามความต้องการของโรงเรียน / สถานศึกษาที่สนใจมาจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนในโรงเรียน , มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรลักรม , ระยะเวลาของแต่ละกิจกรรมต่างกัน