กิจกรรม

Loading กิจกรรม

ฝึกอบรมการเต้นลีลาศ

โดยหน่วยงาน: ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโดยกลุ่มเสริมสร้างสุนทรียะทางวัฒนธรรม จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสรรค์ฝึกอบรมการเต้นลีลาศ ตามโครงการเปิดศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมต้น, ประถมปลาย, ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

20 เมษายน 2561

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

รับใบสมัครผ่านข้อความทาง facebook จากนั้นกรอกใบสมัครให้เรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนแล้วส่งกลับมาทางอินบ๊อก facebook : แหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการรับสมัครต่อไป

จำนวนคนรับสมัคร

50 คน

สถานที่

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ที่อยู่

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร
เขตห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 10310 Thailand

แผนที่

Google Map

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

-

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

Facebook

0 2247 0013 ต่อ 4162 , 4164 และ 4165 ตามวันเวลาราชการ