กิจกรรม

Loading กิจกรรม

นักศึกษาฝึกงาน / สหกิจศึกษา (นักวิชาการ / Graphic Design / HR)

โดยหน่วยงาน: บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทอักษร เอ็ดดูเคชั่น ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสื่อการเรียนการสอนครบวงจรชั้นนำของประเทศ โดยเน้นการสร้างประสบการณ์ทางการศึกษาผ่านนวัตกรรม เพื่อการศึกษาที่ครบวงจร เพื่อพลิกโฉมการศึกษา และยกระดับคุณภาพเด็กไทย โดยเราดำเนินธุรกิจมากว่า 80 ปี
รายละเอียดงานฝึกงานกับฝ่ายบุคคล/นักวิชาการ/บัญชี/การตลาด/IT/Graphic Design/ลูกค้าสัมพันธ์
นักศึกษาฝึกงาน ในสายงานดังนี้
• สายงานวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคม ไทย ปฐมวัย ภาษาอังกฤษ
• สายงานการตลาด และออกแบบ (ออกแบบหนังสือเรียน เรียงพิมพ์จัดหน้าหนังสือ หากมีความสามารถใช้โปรแกรม In Design, Illustrator, Photoshop จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
***นักศึกษาฝึกงาน ทางบริษัทจะได้รับใบรับรองการฝึกงาน หลังจากฝึกจบแล้ว

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย / หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. ศึกษาในระดับชั้นปีที่ 3-4 ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับที่ทางบริษัทฯ เปิดรับ มีเกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.75
3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี คล่องแคล่ว และมีความรับผิดชอบ
4. สามารถใช้โปรแกรม MS.Office ได้ (Word, Excel, Power Point)
5. มีระยะเวลาในการฝึกงาน 3 – 4 เดือน
6. สำหรับนักศึกษาที่สนใจฝึกงาน : สามารถขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกงานจากทางมหาวิทยาลัย พร้อมแนบ Resume และเอกสารสมัครงาน 1 ชุด ได้ที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 3

หลักฐานการสมัคร
1. รูปถ่าย
2. หลักฐานการศึกษา
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
5. หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

กลุ่มเป้าหมาย

อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

ระยะเวลาในการฝึกงาน 3 - 4 เดือน

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

จำนวนคนรับสมัคร

20 อัตรา

สถานที่

บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่

142 ซอยแพร่งสรรพศาสตร์ ถนนตะนาว แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

Facebook

คุณบาส 086-341-8003 / 095-371-1933 / Line ID: act_hr