กิจกรรม

Loading กิจกรรม

โครงการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม

โดยหน่วยงาน: -

โครงการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม เป็นค่ายที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การอยู่ร่วมกันในสังคม พหุวัฒนธรรม มีการศึกษาดูงานในชุมชนที่เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2561

กลุ่มเป้าหมาย

อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

จำนวนคนรับสมัคร

100 คน

สถานที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ที่อยู่

แผนที่

-