กิจกรรม

Loading กิจกรรม

โครงการ “ถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม นำสื่อสร้างสรรค์” จังหวัดชัยนาท

โดยหน่วยงาน: กรมกิจการเด็กและเยาวชน

ถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม นำสื่อสร้างสรรค์ จังหวัดชัยนาท ณ บริเวณหน้าเขื่อนเรียงหิน ศาลากลางจังหวัดชัยนาท
วันที่ 8 มีนาคม  2562 เวลา 14.00-21.00 น.

ร่วมเดินรณรงค์สร้างสรรค์สังคมไทย

  • ชมการแสดงร้องเพลง/ร้องลิเกจากน้องซัน สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยนาท
  • ชมการแสดงฟ้อนรำจากโรงเรียนคุรุประชาสรรค์
  • ชมการแสดงลำตัดของเด็กและเยาวชนจากโรงเรียนวัดดอนโพธิ์ศรี
  • ชมการแสดงดนตรีสดจากเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยนาท

โครงการงานถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม นำสื่อสร้างสรรค์ เปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกศักยภาพของตนเองอย่างสร้างสรรค์ทางด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี งานฝีมือและอื่นๆ และได้เผยแพร่ผลงานกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการสร้างบทบาททางสังคมให้เป็นตัวอย่าง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ในเด็กและเยาวชน เกิดการทำงานแบบบูรณาการ สร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน โรงเรียน สถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐ เอกชน และเครือข่าย โดยมีสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด พร้อมทั้งเครือข่ายภาครัฐและเอกชนร่วมดำเนินงาน

กิจกรรมถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม นำสื่อสร้างสรรค์ จะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้มีเวทีสร้างสรรค์แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น มีพลังกาย พลังใจ และพลังสติปัญญาในการขับเคลื่อนงานทั้งด้านการพัฒนา การส่งเสริมและการคุ้มครองเด็กและเยาวชนสู่สังคมที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมต้น, ประถมปลาย, ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

วันที่ 8 มีนาคม  2562 (เวลา 14.00-21.00 น.)

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

สามารถเข้าร่วมงานได้ ตามวันและเวลาดังกล่าว

จำนวนคนรับสมัคร

ไม่จำกัดจำนวน

สถานที่

หน้าเขื่อนเรียงหิน ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

ที่อยู่

ถ.ชัยณรงค์ ต.ในเมือง
อ.เมือง, ชัยนาท 17000 Thailand

แผนที่

Google Map