กิจกรรม

Loading กิจกรรม

โครงการ “ถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม นำสื่อสร้างสรรค์” จังหวัดสมุทรสงคราม

โดยหน่วยงาน: กรมกิจการเด็กและเยาวชน

โครงการงานถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม นำสื่อสร้างสรรค์ เปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกศักยภาพของตนเองอย่างสร้างสรรค์ทางด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี งานฝีมือและอื่นๆ และได้เผยแพร่ผลงานกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการสร้างบทบาททางสังคมให้เป็นตัวอย่าง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ในเด็กและเยาวชน เกิดการทำงานแบบบูรณาการ สร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน โรงเรียน สถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐ เอกชน และเครือข่าย โดยมีสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด พร้อมทั้งเครือข่ายภาครัฐและเอกชนร่วมดำเนินงาน

กิจกรรมถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม นำสื่อสร้างสรรค์ จะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้มีเวทีสร้างสรรค์แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น มีพลังกาย พลังใจ และพลังสติปัญญาในการขับเคลื่อนงานทั้งด้านการพัฒนา การส่งเสริมและการคุ้มครองเด็กและเยาวชนสู่สังคมที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

**ช่องทางการติดต่อ /สมัคร : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด ทุกจังหวัด
**ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

วันที่เริ่ม - สิ้นสุดกิจกรรม

21 กุมภาพันธ์ @ 8:00 am - 30 เมษายน @ 5:00 pm

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมต้น, ประถมปลาย, ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

ยังไม่ได้กำหนด รอเปลี่ยนแปลงกำหนดการ

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

-

จำนวนคนรับสมัคร

ไม่จำกัดจำนวน

สถานที่

ตลาดน้ำอัมพวา

ที่อยู่

เทศบาลตำบลอัมพวา
อ.อัมพวา, สมุทรสงคราม

แผนที่

Google Map

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

-

ช่องทางติดต่อ

-

หมายเหตุ

ฟรีค่าใช้จ่าย