กิจกรรม

Loading กิจกรรม

ประกวดภาพยนตร์โฆษณา CSR Tollway Contest ปี 2020

โดยหน่วยงาน: บริษัททางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือดอนเมืองโทลล์เวย์

โทลล์เวย์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์โฆษณา CSR Tollway Contest ปี 2020 หัวข้อ “วิถีใหม่ ไทย New Normal By Tollway Better Way” ชิงทุนการศึกษา พร้อมศึกษาดูงานต่างประเทศ และโล่ประกาศเกียรติคุณ มูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท

กติกาการส่งผลงาน

  1. เนื้อหาต้องสอดคล้องในหัวข้อ “วิถีใหม่ ไทย NEW Normal By Tollway Better Way” เพื่อรณรงค์ให้คนในสังคมปรับหรือเปลี่ยนพฤติกรรม รูปแบบการดำเนินชีวิตไปสู่วิถีใหม่ อันนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคม ความยาวไม่เกิน 60 วินาที
  2. นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีอายุตั้งแต่ 15-25 ปี (เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2538 – ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2548)
  3. สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม (ไม่เกิน 3 คน) ซึ่งจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาทีมละ 1 ท่าน โดย 1 ทีม (เดี่ยว นับเป็น 1 ทีม)
  4. สามารถส่งผลงานได้ 1 เรื่อง และสมาชิกต้องอยู่สถาบันเดียวกันผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนและถูกต้องตามที่กติกากำหนด

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

สมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 กันยายน 2563

สถานที่

สมัครออนไลน์และส่งผลงาน

ที่อยู่

แผนที่

-

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

Facebook

โทรศัพท์หมายเลข 0-2792-6525-26

หมายเหตุ

ไม่มีค่าใช้จ่าย