กิจกรรม

Loading กิจกรรม

ค่าย DIY Family Rally 2562 ครั้งที่ 6

โดยหน่วยงาน: ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. กำหนดจัดกิจกรรมค่ายครอบครัว DIY Family Rally 2562เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวได้เรียนรู้เรื่องราววิทยาศาสตร์รอบตัว ผ่านการทำกิจกรรมที่สมาชิกทุกคนสามารถร่วมทำได้ ในช่วงเวลา 3 วัน 2 คืน โดยจัดกิจกรรมแบบบูรณาการเชิงวิทยาศาสตร์ร่วมกับศิลปะ ตามแนวคิด STE[a+]M Education เติมความสนุกสนานด้วยเกม และกิจกรรมนันทนาการ ซึ่งจะทำให้เป็นช่วงเวลาคุณภาพและเป็นประสบการณ์น่าจดจำสำหรับทุกครอบครัว

กิจกรรมค่ายครอบครัว DIY Family Rally 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 31 มีนาคม 2562 ณ ฟาวน์เท่นทรีรีสอร์ท เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เปิดรับสมัครครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 ครอบครัว (ครอบครัวละ คน) ค่าลงทะเบียนครอบครัวละ 10,500 บาท ทั้งนี้ สามารถชำระด้วยเงินสด ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 12 มีนาคม 2562 กรณีมีผู้สมัครครบตามจำนวนแล้ว ธนาคารจะไม่รับชำระเงิน ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามขั้นตอน ดังนี้

1. ดาวน์โหลดเอกสาร ใบสมัคร และแบบฟอร์มการลงทะเบียนการเข้ากิจกรรมค่าย/อบรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร จากลิ้งค์ดาวน์โหลดด้านล่างนี้

2. นำแบบฟอร์มการลงทะเบียนการเข้ากิจกรรมค่าย/อบรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ติดต่อชำระเงิน จำนวน 10,500 บาท ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขาทั่วประเทศ) ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ (เริ่มรับชำระเงินค่าลงทะเบียนตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป) กรณีมีผู้สมัครร่วมกิจกรรมค่ายครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ธนาคารจะไม่รับชำระเงิน

3. กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน เตรียมสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ของสมาชิกทุกคนในครอบครัว ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการสมัคร

4. นำส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร และหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียน มายังกลุ่มพัฒนาธุรกิจและการตลาด ทางโทรสาร 0-2392 0508 หรือทาง email : dit1118@yahoo.com

5. สอบถามและติดตามผลการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม โทร. 0 2392 5952 – 5 ต่อ 2027 หรือ 0 2392 0508 (ในวันและเวลาราชการ) หรือโทร. 06 1879 3919

หมายเหตุ  กรณีเพิ่มจำนวนสมาชิกในครอบครัว 

  • แรกเกิด ถึง 4 ปี : ฟรี
  • เด็ก (อายุ 5 – 9 ปี) ชำระเพิ่ม 2,100 บาท
  • ผู้ใหญ่ (อายุ 10 ปีขึ้นไป) ชำระเพิ่ม 2,350 บาท

ติดต่อชำระเงินเพิ่มกรณีเพิ่มสมาชิกในครอบครัว ติดต่อ นายดิษพล มาตุอำพันวงศ์ โทร. 06 1879 3919

ดาวน์โหลดเอกสารกิจกรรมค่ายครอบครัว DIY Family Rally 2562
ตารางกิจกรรมค่ายครอบครัว DIY Family Rally 2562
แบบฟอร์มชำระเงินค่าลงทะเบียนกิจกรรมค่ายครอบครัว DIY Family Rally 2562
ใบสมัครกิจกรรมค่ายครอบครัว DIY Family Rally 2562

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

วันที่เริ่ม - สิ้นสุดกิจกรรม

1 กุมภาพันธ์ @ 8:00 am - 12 มีนาคม @ 5:00 pm

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมต้น, ประถมปลาย, ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ

ระยะทำกิจกรรม

วันที่ 29 - 31 มีนาคม 2562

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

ลงทะเบียน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 12 มีนาคม 2562 (หากมีผู้สมัครครบจำนวนที่กำหนดก่อนวันปิดรับสมัคร จะปิดรับทันที)

จำนวนคนรับสมัคร

30 ครอบครัว (ครอบครัวละ 3 คน)

สถานที่

ฟาวน์เท่น ทรี รีสอร์ท เขาใหญ่ ปากช่อง

ที่อยู่

16 หมู่ 7 ถ.นิคมลำตะคอง ต.ขนงพระ
อ.ปากช่อง, นครราชสีมา 30130 Thailand

แผนที่

Google Map

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

-

ช่องทางติดต่อ

0 2392 5952 – 5 ต่อ 2027 หรือ 0 2392 0508 (ในวันและเวลาราชการ) หรือโทร. 06 1879 3919

หมายเหตุ

ค่าลงทะเบียนครอบครัวละ 10,500 บาท

Calendar powered by ปฏิทินกิจกรรม