กิจกรรม

Loading กิจกรรม

ค่ายตามรอยพลังงาน

โดยหน่วยงาน: สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ค่ายตามรอยพลังงาน

เปิดโลกพลังงานตั้งแต่พื้นฐานความรู้พลังงาน เช่น พลังงานศักย์ พลังงานจลน์ พลังงานเคมี การแปรรูปพลังงาน,พลังงานมาจากไหน ?

ประเภทของพลังงานในรูปแบบใช้แล้วหมดไป พลังงานหมุนเวียน และพลังงานไฟฟ้า จากนั้นจะเป็นการเรียนรู้สถานการณ์พลังงานในปัจจุบันทั้งในระดับประเทศและระดับโลก นำไปสู่บทเรียนสำคัญที่ฉายภาพผลกระทบจากการใช้พลังงานให้เห็นอย่างชัดเจนมากขึ้น เพื่อนำไปสู่การอนุรักษ์พลังงานในมิติของการลดจุดรั่วไหลและใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า,การใช้อุปกรณ์แสงสว่าง,บ้านประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน

ผู้ผ่านค่ายนี้จะได้รับมุมมองที่กว้างขึ้นในเรื่องของพลังงาน โดยเริ่มต้นจากการกระตุกให้ตั้งคำถาม ออกหาคำตอบโดยใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และสรุปผล รวมถึงการนำเสนอผลงาน ซึ่งจะทำให้ผู้ผ่านค่ายได้นำทักษะที่ได้จากค่ายนี้ไปพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมต้น, ประถมปลาย, ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

เช้าเย็นกลับ, 2 วัน 1 คืน, 3 วัน 2 คืน

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

ตลอดปี 2561

จำนวนคนรับสมัคร

30-70

สถานที่

ศูนย์รวมตะวัน ณ กาญจนบุรี

ที่อยู่

ศูนย์รวมตะวัน
ถ.ช่องสะเดา, กาญจนบุรี 71190 Thailand

แผนที่

Google Map

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

-

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

Facebook

08-2358-4614 , 08-2358-4616

หมายเหตุ

ลักษณะค่ายเปิดรับตามความต้องการของโรงเรียน /สถานศึกษาที่สนใจมาจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนในโรงเรียน, มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม, ระยะเวลาของแต่ละกิจกรรมต่างกัน