กิจกรรม

Loading กิจกรรม

ค่ายหลักสูตร EiE: Engineering is Elementary for Out-of-School Program

โดยหน่วยงาน: องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

อพวช. เปิดรับสมัครน้องๆ เยาวชนมาร่วมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์แบบ 2 วัน(ไม่ค้างคืน) กับค่ายหลักสูตร EiE: Engineering is Elementary for Out-of-School Program โดย Museum of Science, Boston ประเทศสหรัฐอเมริกา

หลักสูตร
  • ดวงอาทิตย์มาแล้ว: วิศวกรรมสร้างบ้านติดฉนวนกันความร้อน
    – ค่าย 2 วัน (ไม่ค้างคืน) 4-5 เมษายน 2562 ณ อพวช. สำหรับ ป.6 – ม.3 จำนวน 40 คน
  • สูงท้าสั่น: วิศวกรรมสร้างอาคารต้านแผ่นดินไหว
    – ค่าย 2 วัน (ไม่ค้างคืน) 2-3 พฤษภาคม 2562 ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. สำหรับ ป.4 – ป.6 จำนวน 40 คน

ที่จะพาเรียนรู้ด้วยกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม (Engineering Design Process,EDP) ซึ่งเป็นการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มาสร้างเทคโนโลยี เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างสิ่งของตามความต้องการอย่างเป็นขั้นตอน โดยในระหว่างการทำกิจกรรม ทุกคนจะได้ร่วมหารือ แสดงความคิดเห็น และพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและค้นหาคำตอบด้วยตัวเอง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ฯ เป็นที่ยอมรับและใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศ ซึ่งค่าย ฯ จะถูกจัดขึ้น ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจามจุรีสแควร์ สามย่าน กรุงเทพฯ และอพวช. คลองห้า ปทุมธานี สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ด้านล่าง

ค่ายหลักสูตร EiE
  • Introduction—EIE-Course-2019 –> Download
  • ระเบียบการและใบสมัคร-2019 –> Download

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร
ติดต่อได้ที่ สํานักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์

การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
ติดต่อได้ที่ สํานักพัฒนาธุรกิจและการตลาด องค์การพิพิธภัณฑ์ทยาศาสตร์แหงชาติ (อพวช.)
โทร.0 2577 9999 ตอ 2109 โทรสาร 0 2577 9911 Website: www.nsm.or.th

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

วันที่เริ่ม - สิ้นสุดกิจกรรม

3 เมษายน @ 8:00 am - 1 พฤษภาคม @ 5:00 pm

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมปลาย, ม.ต้น

ระยะทำกิจกรรม

ดูได้จาก ค่ายหลักสูตร

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

-

จำนวนคนรับสมัคร

80 คน

สถานที่

จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.

ที่อยู่

ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี เลขที่ 319 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน, กรุงเทพฯ 10330 Thailand

แผนที่

Google Map

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

-

ช่องทางติดต่อ

0 2577 9999 ตอ 2109

หมายเหตุ

-