กิจกรรม

Loading กิจกรรม

ค่าย “คิดดี มีสุข”

โดยหน่วยงาน: กลุ่มงานจิตวิทยา โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

กิจกรรม Category:

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ได้มีแผนดำเนินโครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ในปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 โครงการ โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานดังนี้

ค่าย “คิดดี มีสุข” เป็นการจัดกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างทัศนติในด้านบวกในการดำเนินชีวิต การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสังคม รวมถึงการสร้างความเข้าใจไม่เพิกเฉยต่อสถานการณ์เสี่ยงในสังคมที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยเป็นค่ายไปกลับ เป็นการ “เปิดบ้าน คิดดีมีสุข”

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของรูปแบบการดูแลช่วยเหลือผู้มีปัญหาสุขภาพจิต ได้รับทราบบทบาทของทีมสหวิชาชีพ เช่น จิตแพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ พยาบาลจิตเวช เป็นต้น เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการเลือกอาชีพในฝัน นอกจากนี้ จะได้ร่วมกิจกรรมค้นพบตนเองผ่านแบบทดสอบทางจิตวิทยา การพัฒนาตนเอง
เสริมสร้างทักษะในการคิดบวก การสร้างสุข และเพิ่มทักษะในการประเมินสถานการณ์เสี่ยงและการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุคุกคามในสังคม

ช่องทางการรับสมัคร
กลุ่มงานจิตวิทยา โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
E-MAIL : timkanda17@gmail.com
โทรศัพท์ 095-6621532
ติดต่อ คุณกานดา ผาวงศ์

กำหนดการ
วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562
สถานที่ ห้องประชุมโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน ม.4-ม.6

วิธีรับสมัคร
ติดต่อโดยตรงที่คุณกานดา ผาวงศ์ กลุ่มงานจิตวิทยา
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

ค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน 300 บาท

วันที่เริ่ม - สิ้นสุดกิจกรรม

6 มีนาคม @ 8:00 am - 30 เมษายน @ 5:00 pm

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ปลาย/อาชีวะ

ระยะทำกิจกรรม

วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

-

จำนวนคนรับสมัคร

-

สถานที่

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

ที่อยู่

169 ถนนชาตะผดุง ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง, ขอนแก่น Thailand

แผนที่

Google Map

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

-

ช่องทางติดต่อ

095-6621532

หมายเหตุ

ค่าลงทะเบียน 300 บาท