กิจกรรม

Loading กิจกรรม

ขอเชิญน้องๆ เยาวชนเข้าร่วมการประกวดออกแบบสื่อ Info graphic แบบเคลื่อนไหว ภายใต้หัวข้อ “สมานฉันท์สร้างสรรค์สังคมไทย”

โดยหน่วยงาน: สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ ขอเชิญชวนนักเรียนเยาวชนที่มีอายุระหว่าง
15 – 18 ปี ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบสื่อ Info graphic แบบเคลื่อนไหว ภายใต้หัวข้อ “สมานฉันท์สร้างสรรค์สังคมไทย” เพื่อชิงโล่รางวัลและทุนการศึกษาจากกระทรวงยุติธรรมมูลค่ารวม 60,000 บาท
ประเภทการประกวด
ประกวดออกแบบ Info graphic แบบเคลื่อนไหว
คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
เยาวชนอายุระหว่าง 15 – 18 ปี (กลุ่มละไม่เกิน 2 คน) สมัครผ่านสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานราชการ
หลักฐานการสมัคร

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

20 มีนาคม 2563

สถานที่

สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม

ที่อยู่

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

0 2141 4994 – 5