กิจกรรม

Loading กิจกรรม

พุทธปัญญาเติมปัญญาสู่สังคม

โดยหน่วยงาน: วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มจร.วัดไร่ขิง

  1. ฝึกอบรม/ให้ความรู้/กิจกรรมเรียนรู้เพื่อลด ละ เลิก อบายมุข
  2. การพัฒนาทักษะวิชาการทางพระพุทธศาสนา เช่น แข่งขั้นตอบปัญหาธรรมะ ประกวดโครงงานเกี่ยวกับการ ละ ละ เลิก อบายมุข
  3. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อลด ละ เลิก อบายมุข และเป็นพุทธศาสนิกชนที่สมบูรณ์ด้วยศีล ๕
  4. การพัฒนาทักษะวิชาการทางพระพุทธศาสนา เช่น ประกวดโครงงานเกี่ยวกับการ ละ ละ เลิก อบายมุข “๑ โรงเรียน ๑ โครงงานเพื่อลดอบายมุข”/ การประกวดเยาวชน ศีล ๕ ต้นแบบ “………….”

วันที่เริ่ม - สิ้นสุดกิจกรรม

1 กุมภาพันธ์ @ 8:00 am - 31 มีนาคม @ 5:00 pm

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ปลาย/อาชีวะ

ระยะทำกิจกรรม

ก.พ. - มี.ค. 2562

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

-

จำนวนคนรับสมัคร

-

สถานที่

วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มจร.วัดไร่ขิง

ที่อยู่

ต.ไร่ขิง
อ.สามพราน, นครปฐม Thailand

แผนที่

Google Map

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

-

ช่องทางติดต่อ

084-545 5144 (พระมหาประกาศิต)

หมายเหตุ

-