กิจกรรม

Loading กิจกรรม

พุทธปัญญากับการส่งเสริมหลักประกันคุณภาพชีวิตเยาวชนและนักศึกษาที่ยั่งยืน

โดยหน่วยงาน: วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มจร.วัดไร่ขิง

  1. ฝึกอบรม/ให้ความรู้/กิจกรรมเรียนรู้เพื่อลด ละ เลิก อบายมุข
  2. การพัฒนาทักษะวิชาการทางพระพุทธศาสนา เช่น แข่งขั้นตอบปัญหาธรรมะ ประกวดโครงงานเกี่ยวกับการ ละ ละ เลิก อบายมุข
  3. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อลด ละ เลิก อบายมุข และเป็นพุทธศาสนิกชนที่สมบูรณ์ด้วยศีล ๕
  4. การพัฒนาทักษะวิชาการทางพระพุทธศาสนา เช่น ประกวดโครงงานเกี่ยวกับการ ละ ละ เลิก อบายมุข “๑ โรงเรียน ๑ โครงงานเพื่อลดอบายมุข”/ การประกวดเยาวชน ศีล ๕ ต้นแบบ “………….”

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

เม.ย.- พ.ค. 2562

สถานที่

วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มจร.วัดไร่ขิง

ที่อยู่

ต.ไร่ขิง
อ.สามพราน, นครปฐม Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

Facebook

084-545 5144 (พระมหาประกาศิต)