กิจกรรม

Loading กิจกรรม

โครงการนักเรียน นักศึกษาช่วยปฏิบัติงานอุทยานแห่งชาติ

โดยหน่วยงาน: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

โครงการนักเรียน นักศึกษา ช่วยปฏิบัติงานอุทยานแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีรายได้ในช่วงปิดภาคเรียนจากอาชีพที่เหมาะสม สามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองได้ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน นักศึกษา จำนวน 1,553 คน อายุระหว่าง 15 – 21 ปี โดยมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (จบมัธยมศึกษาปีที่ 3) หรือกำลังศึกษาอยู่ในนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป

ระยะเวลาดำเนินการ
ช่วงปิดภาคเรียน ระหว่างเดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 จำนวน 30 วัน

สถานที่ดำเนินการ
อุทยานแห่งชาติ จำนวน 130 แห่ง

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
ส่วนจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ สำนักอุทยานแห่งชาติ โทรศัพท์ 0 2561 0777 ต่อ 1732

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

เดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 จำนวน 30 วัน

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2563

จำนวนคนรับสมัคร

จำนวน 1,553 คน

สถานที่

อุทยานแห่งชาติ

ที่อยู่

แผนที่

-

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

มีค่าตอบแทน

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

Facebook

อีเมล : webmaster@dnp.mail.go.th