กิจกรรม

Loading กิจกรรม

โครงการ Junior English Explorer IV ณ เมือง Cardiff ,Wales United Kingdom รุ่น 4

โดยหน่วยงาน: สมาคมนางฟ้าใจดี

สมาคมนางฟ้าใจดี เป็นองค์กรไม่มุ่งหวังผลกําไร มีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการศึกษา ทั้งในและต่างประเทศให้แก่เยาวชน นักศึกษาและประชาชน ตลอดจนการประสานความร่วมมือให้กับภาครัฐและ เอกชนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

สมาคมฯ มีนโยบาย ขยายโอกาสการเรียนรู้ด้วยตัวเองให้กับเยาวชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม โดยนักเรียน สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้โดยไม่ต้องสอบ และได้รับทุนอุดหนุนค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่ง ดังนี้

โครงการพัฒนาขีดความสามารถเยาวชนด้านภาษาอังกฤษ

Junior English Explorer รุ่นที่ 4
ณ เมือง Cardiff ,Wales United Kingdom
ระหว่างวันที่ 4 เมษายน -3 พฤษภาคม 2563
โดยสมาคมฯสนับสนุนค่า พาหนะภายในเมืองคาร์ดิฟ
และค่าอาหารกลางวัน จํานวน 20 ทุน รวมมูลค่าทุนละ 200 GBP หรือ 10,000 บาท

👉 สมาคมนางฟ้าใจดีขอเรียนเชิญคุณครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครู
โดยมอบทุนสมทบ เพื่อเป็นค่าพาหนะเดินทางและอาหารกลางวันในประเทศอังกฤษ

สถานที่ : Cardiff ,Wales ,United Kingdom
หลักสูตร General English สัปดาห์ละ 16 ชั่วโมง

พักกับ host family และกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ร่วมกับนักเรียนโครงการ Junior English Explorer รุ่นที่ 4

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมต้น, ประถมปลาย, ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

ระหว่างวันที่ 4 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2563

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2563

จำนวนคนรับสมัคร

20 คน

สถานที่

cardiff

ที่อยู่

United Kingdom

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

Facebook

Line : @kindangels Tel:099-564-5146