กิจกรรม

Loading กิจกรรม

โครงการค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ ม.ขอนแก่น

โดยหน่วยงาน: -

ค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ แก่นักศึกษาเพื่อวางรากฐาน ให้เยาวชนสร้างสังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืน นำหลักคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา จากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช สร้างสังคมแห่งคุณธรรมในรูปแบบค่ายเรียนรู้จากการไปสัมผัสและปฏิบัติงานจริง ในชุมชนพร้อมพบและแลกเปลี่ยนกับปราชญ์ชาวบ้านที่ประสบความสำเร็จจากการน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ ระหว่างวันที่13-17 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่เริ่ม - สิ้นสุดกิจกรรม

12 มิถุนายน 2018 @ 8:00 am - 12 มิถุนายน 2018 @ 5:00 pm

กลุ่มเป้าหมาย

อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

13-17 มิถุนายน 2561

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

-

จำนวนคนรับสมัคร

35 คน

สถานที่

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่อยู่

แผนที่

-

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

-

ช่องทางติดต่อ

-

หมายเหตุ

-